VERHUUR

Schaarhoogwerker

PRIJZEN

Dag: € 90,-
Week: € 275,-
Maand: € 800,-
(excl. BTW, brandstof en transport)

Spinhoogwerker

  • Werkhoogte 11,80m
  • Platform ingeschoven 220cm
  • Platform uitgeschoven 320cm
  • Platform breedte 110cm
  • Platform capaciteit 340kg
  • Gewicht 2.725kg

PRIJZEN

(excl. BTW, brandstof en transport)

  • Dag: € 90,-
  • Week: € 275,-
  • Maand: € 800,-

Extra informatie

Janssen Elektra V.O.F

VOORWAARDEN VOOR HUUR EN VERHUUR:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van werktuigen, machines, gereedschappen en ander materiaal, met de daarbij vermelde accessoires, door verhuurder aan huurder aangegaan, en op de uitvoering en gevolgen daarvan. Huurder heeft kennis genomen van deze voorwaarden, de toepasselijkheid van eigen voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Huurder dient zich bij het afhalen/bezorgen van het gehuurde te legitimeren.

3. Huurder dient zelf het gehuurde bij verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan verhuurder wederom af te leveren aan het adres van verhuurder, tenzij anders overeengekomen. Transport van de goederen voor rekening en risico van de huurder.

4. Indien verhuurder zich jegens huurder heeft verplicht het gehuurde aan huurder te bezorgen, zal verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen bezorgingstermijn te houden. De bezorgingstermijn geldt bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn.

5. Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen; hij zal gedurende de huurtijd het gehuurde op zijn kosten onderhouden en ervoor zorgen dat dit in goede staat van onderhoud blijft verkeren. Hij zal het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming goed verzorgen en gebruiken en het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, verpanden of naar het buitenland brengen.

6. Huurder dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies die op het verhuurde aanwezig zijn dan wel vanwege verhuurder worden gegeven, nauwgezet in acht te nemen. Voor zover het gehuurde is voorzien van een urenteller is de maximale gebruiksduur per dag gesteld op 8 teller uren.

7. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van accessoires of enige andere oorzaak, zulks ter beoordeling van verhuurder, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht. Ook brandstof, oliën en vetten zijn voor rekening van huurder.

8. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het gehuurde of daaraan ontstaan tijdens de huurtijd. Huurder is verplicht alle schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Bij in gebreke blijven van deze kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies, zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn. Zonder toestemming van de verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan of veranderingen aanbrengen. Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht wordt daardoor het eigendom van verhuurder. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten de schuld en/of risico van huurder is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging, mits voorradig en beschikbaar voor verhuur.

9. Huurder is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van het gehuurde tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand of welke oorzaak dan ook.

10. Huurder is verantwoordelijk voor het controleren dat de juiste brandstof, oliën of smering wordt gebruikt en toegepast en zal er tevens op toezien dat het voorgeschreven peil van oliën of smering gehandhaafd blijft. Schade ontstaan door een tekort aan brandstof, oliën of smering is volledig voor rekening van huurder.

11. Het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de verhuurde zaken, alsmede het niet of niet goed functioneren ervan, geven geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van verhuurder. Dit recht bestaat evenmin ingeval van onoordeelkundig gebruik van de verhuurde zaken, zulks ter beoordeling van verhuurder.

Niet voor vergoeding in aanmerking komen bedrijfsschade, bedrijfsstoring en andere onkosten, alsmede derving van inkomsten e.d. door welke oorzaak ook ontstaan. Huurder dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

12. Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde bij het einde van de huur wederom ter beschikking van de verhuurder te stellen, dan dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde.

13. Huurder is verplicht voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan verhuurder een door laatstgenoemde vast te stellen waarborgsom te betalen. Verhuurder behoudt zich het recht voor de vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals schade aan het gehuurde bij aflevering en/of schade als bedoeld in artikel 10. Verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract aan huurder terug te betalen, indien op dat moment huurder aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder beeft voldaan.

14. Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor rekening van huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke bepalingen of andere voorschriften van overheidswege.

15. Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op zijn roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan, wanneer huurder surseance van betaling aanvraagt, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt, onder curatele wordt gesteld, of Nederland metterwoon verlaat, heeft door het enkele verloop van de gestelde termijn of door het enkel plaatsvinden van één der gemelde omstandigheden, verhuurder het recht te zijner keuze ofwel onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijn met kosten te vorderen, ofwel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden en de in huur gegeven roerende zaken onverwijld tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen. Verhuurder zal van dit recht gebruik maken door middel van een schrijven zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Indien verhuurder van het recht tot ontbinding gebruik maakt, kan huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van hetgeen hij krachtens de ontbonden overeenkomst reeds heeft behaald. Ook na ontbindingsverklaring blijft huurder verplicht tot betaling van de reeds verschuldigde huren tot de ontbindingsverklaring, alsmede van hetgeen hij overigens verschuldigd is.

16. Huurder verbindt zich verhuurder onmiddellijk kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende zaken of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surseance van betaling en onder curatelestelling, of zijn voornemen om Nederland metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld mededeling van de huurovereenkomst te doen.

17. Verhuurder of zijn gemachtigde heeft te allen tijde het recht de plaats of plaatsen te betreden, waar de door hem aan huurder verhuurde zaken zich bevinden en deze te onderzoeken. Huurder is verplicht aan één en ander zijn medewerking te verlenen.

18. Ten laste van huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke maatregelen, welke verhuurder tot het effectueren van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht oordelen.

19. De huurovereenkomst eindigt door verloop van tijd, waarvoor zij is aangegaan, behoudens het recht van verhuurder de huurovereenkomst te allen tijde terstond te beëindigen, zodra zich een der in artikel 14 omschreven gevallen voordoet.

20. Bij beëindiging van de huurovereenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zal huurder het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij dit heeft ontvangen, onbeschadigd en gereinigd, terug leveren aan verhuurder. De gespecificeerde schriftelijk opgave van de gehuurde materialen. Verhuurder zal aanstonds na de terug levering de gehuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van huurder en hij zal na inspectie huurder schriftelijk opgave doen van manco's en beschadigingen. Verhuurder is gerechtigd het terug ontvangen verhuurde zelf te herstellen en te reinigen indien hij dat nodig acht. Alle kosten in verband me het bovenstaande komen voor rekening van huurder en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

21. Ook ingeval van toegestane verhuur ingebruikgeving of in bewaringgeving aan derden, zal huurder onverminderd gehouden zijn tot nakoming van de hierboven omschreven verplichtingen en aansprakelijkheid in de hierboven genoemde gevallen. In alle gevallen waarin hij deze overeenkomst niet is voorzien, zullen de wettelijke bepalingen omtrent huur en verhuur gelden.

22. Betalingsvoorwaarden: Bij huurovereenkomsten met een kortere duur dan twee weken wordt vooraf contant betaald of  indien anders overeengekomen gefactureerd. Bij huurovereenkomsten voor langer dan vier weken wordt maandelijks gefactureerd. Betalingen dienen te geschieden contant dan wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

23. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de huurder.

24. Ingeval van niet tijdige betaling is de verhuurder bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

25. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, en die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren worden in eerste aanleg uitsluitend berecht door de bevoegde rechter.

Het hierboven bepaalde laat onverlet het recht van verhuurder om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegd burgerlijke rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Het Nederlands Recht is bij uitsluiting van toepassing.

 

TOP